NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-09-2023
26-09-2023 237 | 03 TRƯỢT | TRÚNG SL: 03X3
25-09-2023 779 | 05 TRÚNG 3C: 779 | TRÚNG SL: 05X3
24-09-2023 779 | 06 TRƯỢT | TRƯỢT
23-09-2023 923 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2023 715 | 07 TRƯỢT | TRÚNG SL: 07X2
21-09-2023 565 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
20-09-2023 303 | 35 TRÚNG 3C: 303 | TRƯỢT
19-09-2023 935 | 13 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2023 104 | 23 TRÚNG 3C: 104 | TRÚNG SL: 23X2
17-09-2023 364 | 87 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2023 714 | 79 TRƯỢT | TRƯỢT
15-09-2023 721 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92
14-09-2023 721 | 67 TRƯỢT | TRƯỢT
13-09-2023 640 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
12-09-2023 132 | 64 TRÚNG 3C: 132 | TRÚNG SL: 64
11-09-2023 768 | 33 TRÚNG 3C: 768 | TRƯỢT