NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
06-02-2023 9-2 | 17 94 | 17 66 20 56 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 17 94 | TRÚNG XIÊN 4: 17 66 20 56
05-02-2023 9-3 | 80 20 | 17 96 94 99 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 80 20X2 | TRÚNG LÔ: 17 94X2 99
04-02-2023 4-6 | 22 47 | 88 96 95 00 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 22 47 | TRÚNG XIÊN 4: 88 96 95 00
03-02-2023 6-4 | 49 23 | 53 77 68 91 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG LÔ: 53 91X2
02-02-2023 5-3 | 69 06 | 19 51 52 84 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 69 06 | TRÚNG LÔ: 19X3 51
01-02-2023 3-7 | 36 29 | 39 37 38 36 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG LÔ: 37 38X2
31-01-2023 4-1 | 77 80 | 20 06 59 51 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 77 | TRÚNG LÔ: 20 59
30-01-2023 7-9 | 12 02 | 99 31 10 70 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG LÔ: 99 10 70
29-01-2023 7-9 | 07 53 | 94 38 27 34 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 94 38 27 34X3
28-01-2023 1-9 | 40 91 | 19 26 70 30 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 40 91 | TRÚNG XIÊN 4: 19 26 70 30
27-01-2023 4-9 | 71 38 | 69 89 48 94 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 69 89 48 94
26-01-2023 5-4 | 61 44 | 34 83 21 78 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG LÔ: 34 83 78
25-01-2023 5-1 | 55 47 | 09 87 72 55 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 55X2 47 | TRÚNG LÔ: 09 87 55X2
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ