NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 19-04-2024
18-04-2024 0-4 | 96 52 | 77 69 83 04 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 96 52 | TRÚNG LÔ: 77 69 04
17-04-2024 8-8 | 28 33 | 50 46 75 28 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 28 33 | TRÚNG LÔ: 50 28
16-04-2024 5-0 | 63 70 | 71 50 12 87 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 63 | TRÚNG XIÊN 4: 71 50 12 87
15-04-2024 6-9 | 22 54 | 25 03 85 79 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 22 54 | TRÚNG LÔ: 25 03 79X2
14-04-2024 8-6 | 70 19 | 22 80 48 18 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 70X2 | TRÚNG LÔ: 22 48 18X2
13-04-2024 4-7 | 89 52 | 96 79 64 80 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 89 52 | TRÚNG LÔ: 96 64 80
12-04-2024 7-3 | 99 47 | 91 10 22 58 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 99 47 | TRÚNG XIÊN 4: 91 10 22 58
11-04-2024 5-9 | 56 62 | 89 80 40 28 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG LÔ: 80 40 28X2
10-04-2024 3-8 | 13 12 | 51 13 08 69 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 13 12 | TRÚNG LÔ: 13 08 69
09-04-2024 1-0 | 17 88 | 84 98 55 17 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG XIÊN 4: 84 98 55 17
08-04-2024 4-5 | 98 70 | 20 53 91 60 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 98 | TRÚNG LÔ: 20 60
07-04-2024 7-7 | 39 38 | 66 10 33 27 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG LÔ: 66 27
06-04-2024 1-2 | 32 71 | 52 44 21 99 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 32 71X3 | TRÚNG LÔ: 21 99
05-04-2024 6-6 | 65 97 | 34 70 14 06 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 65 97 | TRÚNG LÔ: 34 70X2 06
04-04-2024 8-9 | 28 96 | 52 89 80 03 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 28X2 96 | TRÚNG LÔ: 52 89X2 03
03-04-2024 5-2 | 32 67 | 70 68 73 06 TRƯỢT | TRÚNG ST: 32X2 67 | TRÚNG LÔ: 73 06