NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
06-02-2023 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
05-02-2023 7-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
04-02-2023 3-6 TRƯỢT
03-02-2023 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
02-02-2023 4-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
01-02-2023 1-7 TRƯỢT
31-01-2023 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6
30-01-2023 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-01-2023 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
28-01-2023 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
27-01-2023 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
26-01-2023 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
25-01-2023 6-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ