NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-02-2024
20-02-2024 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6
19-02-2024 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0
18-02-2024 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0
17-02-2024 7-5 TRƯỢT
16-02-2024 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
15-02-2024 2-0 TRƯỢT
14-02-2024 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
13-02-2024 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
10-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
09-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
08-02-2024 5-1 TRÚNG ĐẦU: 5
07-02-2024 7-3 TRƯỢT
06-02-2024 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6
05-02-2024 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7