NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 10-08-2022
09-08-2022 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-08-2022 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-08-2022 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
06-08-2022 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
05-08-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
04-08-2022 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
03-08-2022 8-6 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 6
02-08-2022 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
01-08-2022 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5
31-07-2022 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6
30-07-2022 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0
29-07-2022 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0
28-07-2022 8-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
27-07-2022 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
26-07-2022 3-6 TRƯỢT
25-07-2022 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0