NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-06-2024
13-06-2024 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
12-06-2024 4-3 TRƯỢT
11-06-2024 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0
10-06-2024 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6
09-06-2024 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
08-06-2024 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
07-06-2024 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5
06-06-2024 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
05-06-2024 4-5 TRƯỢT
04-06-2024 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2
03-06-2024 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
02-06-2024 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
01-06-2024 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2
31-05-2024 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2
30-05-2024 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 2
29-05-2024 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1