NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-09-2023
26-09-2023 36 | 99 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 99
25-09-2023 79 | 03 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 03
24-09-2023 78 | 02 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 02
23-09-2023 32 | 50 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG BT: 50
22-09-2023 14 | 49 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRÚNG BT: 49X2
21-09-2023 66 | 21 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRÚNG BT: 21
20-09-2023 03 | 10 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG BT: 10
19-09-2023 25 | 66 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 66
18-09-2023 07 | 44 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG BT: 44
17-09-2023 61 | 34 TRƯỢT | TRÚNG BT: 34
16-09-2023 25 | 40 TRƯỢT | TRÚNG BT: 40
15-09-2023 20 | 61 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 61
14-09-2023 21 | 96 TRƯỢT | TRÚNG BT: 96
13-09-2023 50 | 46 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG BT: 46
12-09-2023 32 | 64 TRÚNG ĐỀ: 32X2 | TRÚNG BT: 64
11-09-2023 68 | 86 TRÚNG ĐỀ: 68X2 | TRƯỢT