NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 10-08-2022
10-08-2022 19 | 15 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 15X2
09-08-2022 80 | 57 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRƯỢT
08-08-2022 21 | 38 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG BT: 38
07-08-2022 85 | 83 TRÚNG LÔ: 85 | TRÚNG BT: 83
06-08-2022 74 | 20 TRƯỢT | TRÚNG BT: 20
05-08-2022 12 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
04-08-2022 92 | 70 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG BT: 70
03-08-2022 96 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74
02-08-2022 35 | 03 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 03
01-08-2022 55 | 40 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 40X2
31-07-2022 68 | 81 TRƯỢT | TRÚNG BT: 81
30-07-2022 09 | 89 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 89
29-07-2022 02 | 58 TRƯỢT | TRÚNG BT: 58
28-07-2022 90 | 70 TRÚNG ĐỀ: 90X2 | TRÚNG BT: 70
27-07-2022 55 | 32 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
26-07-2022 48 | 44 TRƯỢT | TRÚNG BT: 44