NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 19-04-2024
18-04-2024 04 | 61 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG BT: 61
17-04-2024 89 | 69 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG BT: 69
16-04-2024 82 | 71 TRÚNG LÔ: 82 | TRÚNG BT: 71
15-04-2024 69 | 27 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
14-04-2024 96 | 90 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 90
13-04-2024 49 | 89 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 89
12-04-2024 73 | 58 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG BT: 58
11-04-2024 54 | 93 TRƯỢT | TRÚNG BT: 93X3
10-04-2024 48 | 08 TRƯỢT | TRÚNG BT: 08
09-04-2024 10 | 24 TRÚNG ĐỀ: 10X3 | TRÚNG BT: 24X2
08-04-2024 47 | 47 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG BT: 47X2
07-04-2024 94 | 69 TRƯỢT | TRÚNG BT: 69X2
06-04-2024 12 | 95 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG BT: 95
05-04-2024 66 | 66 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 66
04-04-2024 89 | 89 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG BT: 89X2
03-04-2024 64 | 79 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 79