NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
06-02-2023 92 | 74 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG BT: 74
05-02-2023 94 | 09 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG BT: 09
04-02-2023 47 | 75 TRÚNG LÔ: 47 | TRƯỢT
03-02-2023 66 | 25 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 25
02-02-2023 55 | 04 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 04
01-02-2023 38 | 35 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG BT: 35
31-01-2023 61 | 71 TRÚNG ĐỀ: 61X2 | TRÚNG BT: 71
30-01-2023 78 | 01 TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG BT: 01
29-01-2023 79 | 35 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 35
28-01-2023 19 | 44 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 44
27-01-2023 58 | 69 TRƯỢT | TRÚNG BT: 69
26-01-2023 64 | 32 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRÚNG BT: 32
25-01-2023 71 | 06 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRƯỢT
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ