NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-09-2023
26-09-2023 36 | 03 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG SL: 03X3
25-09-2023 79 | 05 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG SL: 05X3
24-09-2023 79 | 06 TRƯỢT | TRƯỢT
23-09-2023 22 | 85 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
22-09-2023 14 | 17 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRƯỢT
21-09-2023 66 | 84 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRƯỢT
20-09-2023 37 | 34 TRƯỢT | TRÚNG SL: 34X2
19-09-2023 25 | 13 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
18-09-2023 01 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2023 84 | 66 TRƯỢT | TRÚNG SL: 66X3
16-09-2023 14 | 89 TRÚNG LÔ: 14 | TRÚNG SL: 89X2
15-09-2023 10 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
14-09-2023 22 | 57 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 57X2
13-09-2023 50 | 49 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG SL: 49X2
12-09-2023 36 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
11-09-2023 68 | 25 TRÚNG ĐỀ: 68X2 | TRƯỢT