NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
06-02-2023 15 | 43 91 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43
05-02-2023 77 | 95 68 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 95
04-02-2023 78 | 37 57 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 57
03-02-2023 93 | 67 29 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 67 29
02-02-2023 19 | 87 38 TRÚNG SL: 19X3 | TRÚNG XIÊN 2: 87 38
01-02-2023 94 | 85 61 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 85 61
31-01-2023 15 | 22 49 TRÚNG SL: 15X2 | TRÚNG XIÊN 2: 22 49
30-01-2023 24 | 10 30 TRÚNG SL: 24X2 | TRÚNG LÔ: 10
29-01-2023 48 | 54 89 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG XIÊN 2: 54 89
28-01-2023 03 | 37 51 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 51
27-01-2023 70 | 51 39 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG XIÊN 2: 51 39
26-01-2023 98 | 34 30 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 34
25-01-2023 65 | 48 54 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 48 54
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ