NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-09-2023
26-09-2023 03 | 49 33 TRÚNG SL: 03X3 | TRƯỢT
25-09-2023 06 | 69 06 TRƯỢT | TRƯỢT
24-09-2023 15 | 17 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 17 19
23-09-2023 85 | 78 31 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 78 31
22-09-2023 08 | 42 97 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97
21-09-2023 94 | 47 63 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG XIÊN 2: 47 63X2
20-09-2023 54 | 23 31 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 23 31
19-09-2023 12 | 41 95 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 95
18-09-2023 43 | 98 04 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 98 04
17-09-2023 66 | 25 99 TRÚNG SL: 66X3 | TRÚNG LÔ: 25
16-09-2023 79 | 85 98 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 85 98
15-09-2023 73 | 42 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 42 93
14-09-2023 57 | 21 10 TRÚNG SL: 57X2 | TRÚNG LÔ: 10
13-09-2023 59 | 62 11 TRÚNG SL: 59 | TRÚNG XIÊN 2: 62X2 11
12-09-2023 57 | 48 57 TRÚNG SL: 57 | TRÚNG LÔ: 57
11-09-2023 43 | 35 40 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 35 40