NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 10-08-2022
10-08-2022 119 TRÚNG SVIP 3C: 119
09-08-2022 180 TRÚNG SVIP 3C: 180
08-08-2022 821 TRÚNG SVIP 3C: 821
07-08-2022 395 TRÚNG SVIP 3C: 395
06-08-2022 973 TRƯỢT
05-08-2022 613 TRƯỢT
04-08-2022 492 TRÚNG SVIP 3C: 492
03-08-2022 686 TRÚNG SVIP 3C: 686
02-08-2022 335 TRÚNG SVIP 3C: 335
01-08-2022 555 TRÚNG SVIP 3C: 555
31-07-2022 367 TRƯỢT
30-07-2022 409 TRÚNG SVIP 3C: 409
29-07-2022 303 TRÚNG SVIP 3C: 303
28-07-2022 590 TRÚNG SVIP 3C: 590
27-07-2022 255 TRƯỢT
26-07-2022 558 TRÚNG SVIP 3C: 558