NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 10-08-2022
09-08-2022 14 TRÚNG SVIP BT: 14
08-08-2022 56 TRÚNG SVIP BT: 56
07-08-2022 73 TRÚNG SVIP BT: 73
06-08-2022 69 TRÚNG SVIP BT: 69
05-08-2022 22 TRÚNG SVIP BT: 22
04-08-2022 92 TRÚNG SVIP BT: 92
03-08-2022 48 TRÚNG SVIP BT: 48
02-08-2022 91 TRÚNG SVIP BT: 91X2
01-08-2022 55 TRÚNG SVIP BT: 55
31-07-2022 53 TRÚNG SVIP BT: 53
30-07-2022 65 TRÚNG SVIP BT: 65
29-07-2022 85 TRÚNG SVIP BT: 85
28-07-2022 58 TRÚNG SVIP BT: 58
27-07-2022 41 TRÚNG SVIP BT: 41
26-07-2022 98 TRÚNG SVIP BT: 98
25-07-2022 93 TRÚNG SVIP BT: 93