NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 19-04-2024
18-04-2024 61 TRÚNG SVIP BT: 61
17-04-2024 10 TRƯỢT
16-04-2024 69 TRÚNG SVIP BT: 69
15-04-2024 14 TRƯỢT
14-04-2024 61 TRÚNG SVIP BT: 61
13-04-2024 52 TRÚNG SVIP BT: 52
12-04-2024 99 TRÚNG SVIP BT: 99
11-04-2024 85 TRƯỢT
10-04-2024 22 TRÚNG SVIP BT: 22X2
09-04-2024 74 TRÚNG SVIP BT: 74
08-04-2024 07 TRÚNG SVIP BT: 07
07-04-2024 00 TRÚNG SVIP BT: 00
06-04-2024 33 TRƯỢT
05-04-2024 89 TRÚNG SVIP BT: 89
04-04-2024 13 TRƯỢT
03-04-2024 24 TRÚNG SVIP BT: 24