NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-09-2023
26-09-2023 84 TRÚNG SVIP BT: 84
25-09-2023 03 TRÚNG SVIP BT: 03
24-09-2023 88 TRÚNG SVIP BT: 88
23-09-2023 24 TRÚNG SVIP BT: 24
22-09-2023 69 TRÚNG SVIP BT: 69
21-09-2023 51 TRÚNG SVIP BT: 51
20-09-2023 75 TRÚNG SVIP BT: 75
19-09-2023 55 TRÚNG SVIP BT: 55
18-09-2023 97 TRÚNG SVIP BT: 97
17-09-2023 93 TRÚNG SVIP BT: 93
16-09-2023 96 TRƯỢT
15-09-2023 02 TRÚNG SVIP BT: 02X2
14-09-2023 52 TRÚNG SVIP BT: 52
13-09-2023 16 TRƯỢT
12-09-2023 49 TRƯỢT
11-09-2023 56 TRÚNG SVIP BT: 56