NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-09-2023
26-09-2023 47 TRƯỢT
25-09-2023 89 TRƯỢT
24-09-2023 79 TRƯỢT
23-09-2023 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22
22-09-2023 25 TRƯỢT
21-09-2023 67 TRƯỢT
20-09-2023 03 TRÚNG SVIP ĐỀ: 03
19-09-2023 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
18-09-2023 24 TRƯỢT
17-09-2023 66 TRÚNG LÔ: 66X3
16-09-2023 25 TRƯỢT
15-09-2023 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20
14-09-2023 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22
13-09-2023 50 TRÚNG SVIP ĐỀ: 50X2
12-09-2023 32 TRÚNG SVIP ĐỀ: 32X2
11-09-2023 68 TRÚNG SVIP ĐỀ: 68X2