NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-09-2023
26-09-2023 03 TRÚNG SVIP SL: 03X3
25-09-2023 05 TRÚNG SVIP SL: 05X3
24-09-2023 05 TRÚNG SVIP SL: 05X2
23-09-2023 75 TRÚNG SVIP SL: 75X2
22-09-2023 07 TRÚNG SVIP SL: 07X2
21-09-2023 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
20-09-2023 34 TRÚNG SVIP SL: 34X2
19-09-2023 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
18-09-2023 13 TRƯỢT
17-09-2023 67 TRƯỢT
16-09-2023 89 TRÚNG SVIP SL: 89X2
15-09-2023 72 TRÚNG SVIP SL: 72X2
14-09-2023 57 TRÚNG SVIP SL: 57X2
13-09-2023 59 TRÚNG SVIP SL: 59
12-09-2023 53 TRƯỢT
11-09-2023 23 TRÚNG SVIP SL: 23X2