NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 18-07-2024
16-07-2024 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
15-07-2024 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-07-2024 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0
13-07-2024 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0
12-07-2024 0-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-07-2024 0-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
10-07-2024 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9
09-07-2024 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
08-07-2024 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
07-07-2024 7-2 TRÚNG ĐẦU: 7
06-07-2024 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0
05-07-2024 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
04-07-2024 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
03-07-2024 7-8 TRƯỢT
02-07-2024 1-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
01-07-2024 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8