NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 18-07-2024
16-07-2024 96 | 09 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 09X2
15-07-2024 12 | 28 TRƯỢT | TRÚNG BT: 28
14-07-2024 04 | 54 TRƯỢT | TRÚNG BT: 54X2
13-07-2024 40 | 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 55
12-07-2024 19 | 78 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG BT: 78
11-07-2024 24 | 59 TRƯỢT | TRÚNG BT: 59
10-07-2024 94 | 60 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRÚNG BT: 60
09-07-2024 66 | 03 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRÚNG BT: 03
08-07-2024 57 | 67 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 67
07-07-2024 70 | 77 TRÚNG LÔ: 70 | TRÚNG BT: 77
06-07-2024 03 | 86 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRƯỢT
05-07-2024 35 | 46 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 46
04-07-2024 13 | 21 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
03-07-2024 89 | 46 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG BT: 46
02-07-2024 20 | 44 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 44
01-07-2024 17 | 65 TRƯỢT | TRÚNG BT: 65