NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 18-07-2024
16-07-2024 496 TRÚNG SVIP 3C: 496
15-07-2024 120 TRƯỢT
14-07-2024 705 TRƯỢT
13-07-2024 080 TRƯỢT
12-07-2024 619 TRÚNG SVIP 3C: 619
11-07-2024 323 TRÚNG SVIP 3C: 323
10-07-2024 994 TRÚNG SVIP 3C: 994
09-07-2024 466 TRÚNG SVIP 3C: 466
08-07-2024 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
07-07-2024 873 TRƯỢT
06-07-2024 201 TRƯỢT
05-07-2024 735 TRÚNG SVIP 3C: 735
04-07-2024 313 TRÚNG SVIP 3C: 313
03-07-2024 879 TRƯỢT
02-07-2024 720 TRƯỢT
01-07-2024 918 TRƯỢT