NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 18-07-2024
17-07-2024 59 TRÚNG SVIP BT: 59
16-07-2024 66 TRÚNG SVIP BT: 66
15-07-2024 39 TRÚNG SVIP BT: 39
14-07-2024 49 TRÚNG SVIP BT: 49
13-07-2024 55 TRÚNG SVIP BT: 55
12-07-2024 93 TRÚNG SVIP BT: 93
11-07-2024 05 TRÚNG SVIP BT: 05
10-07-2024 16 TRÚNG SVIP BT: 16X2
09-07-2024 68 TRÚNG SVIP BT: 68
08-07-2024 89 TRÚNG SVIP BT: 89
07-07-2024 48 TRƯỢT
06-07-2024 50 TRƯỢT
05-07-2024 57 TRÚNG SVIP BT: 57
04-07-2024 02 TRÚNG SVIP BT: 02
03-07-2024 03 TRÚNG SVIP BT: 03X2
02-07-2024 85 TRƯỢT